ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Billgo Oy Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Billgo Oy
Hämeenkatu 5 A
33100 Tampere

Yhteydenottopyynnöt rekisteriä koskevissa asioissa

HelpostiLaskun asiakaspalvelu / Billgo Oy
Hämeenkatu 5 A
p. 09 4255 0565
tuki@helpostilasku.com

Rekisterin nimi

HelpostiLaskun käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn ensisijainen oikeusperuste on Billgon ja käyttäjän välinen sopimussuhde.

Tietoja käsitellään pääasiassa palvelun tarjoamiseksi ja asiakassuhteen hoitamiseksi. Henkilötietoja saatetaan käyttää laissa asetettujen edellytysten täyttyessä markkinoinnissa ja asiakasviestinnässä.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin voidaan tallentaa käyttäjän yrityksen nimi, y-tunnus ja osoite. Henkilön yksilöiviä tietoja, jotka saatetaan kerätä, ovat puhelinnumero, etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, ip-osoite ja postiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet

Billgo saa tiedot säännönmukaisesti käyttäjältä itseltään palvelun tai tuotteen tilauksen yhteydessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja saatetaan luovuttaa kolmansille osapuolille, kun se on laissa sallittu tai vaadittu, tai kun käytämme palveluiden tarjoamisessa alihankkijoita, jotka toimivat meidän puolestamme ja ohjeittemme mukaisesti. Tietoja voidaan luovuttaa kotisivuyritys Devemix Oy:n käyttöön, jos Billgo Oy:n asiakassuhteen yhteydessä tulee esille asiakkaan kiinnostus Devemix Oy:n tuotteisiin. Devemix Oy:n tietosuojaselosteeseen voi tutustua sivulla https://tasokotisivut.fi/tietosuojaseloste/.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Emme pääsääntöisesti siirrä tietoja EU:n ulkopuolelle. Jos tietoja kuitenkin siirretään EU:n ulkopuolella toimivalle alihankkijalle, huolehdimme tietosuojan riittävästä tasosta siten, että alihankkijat ovat sitoutuneet noudattamaan EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield-järjestelyä tai muuta mallisopimuslauseketta, joka täyttää EU:n tietosuojalainsäädännön vaatimukset.

Suojauksen periaatteet

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja tietojen suojaamiseksi.

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Pääsy sähköisesti käsiteltäviin aineistoihin on rajattu käyttöoikeuksilla. Tietojen suojaamisen teknisiä tietoturvakeinoja ovat muun muassa palomuurien ja salaustekniikoiden käyttäminen ja säännöllinen varmuuskopiointi.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa ja saada jäljennös häntä koskevista henkilötiedoista. Rekisteröity voi esittää pyynnön sähköisesti Billgon yhteyshenkilölle.

Jos rekisterinpitäjällä on perusteltu syy epäillä pyynnön tehneen luonnollisen henkilön henkilöllisyyttä, rekisterinpitäjä voi kuitenkin pyytää toimittamaan lisätiedot, jotka ovat tarpeen rekisteröidyn henkilöllisyyden vahvistamiseksi.

Oikeus vaatia tietojen korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Vaatimus voidaan esittää Billgon yhteyshenkilölle sähköisesti.

 

Tehty Suomessa!